Cách tính thuế cho thuê nhà – Đại lý thuế Việt An – Luật Việt An

Cách tính thuế cho thuê nhà

Cơ sở pháp lý

 • Thông tư 40/2021/tt-btc ngày 01/6/2021 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế thu nhập và quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân;
 • Thông báo số 2626/tct/dnncn ngày 19 tháng 7 năm 2021 quy định về thuế GTGT và thuế thu nhập đối với tài sản cho cá nhân thuê;
 • Nghị định số 139/201/NĐ/CP về lệ phí môn bài;
 • Nghị định số 126/2020/nĐ-cp quy định chi tiết một số quy định của Luật Quản lý thuế.
 • Nguyên tắc tính thuế tiền thuê nhà

  • Trường hợp cá nhân cho thuê mặt bằng có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì được miễn thuế GTGT, thuế TNDN, lệ phí môn bài.
  • Phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN, lệ phí môn bài nếu doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng/năm.
  • Cách xác địnhThu nhập 100 triệu đồng/năm để tính thuế cho thuê tài sản

   • Cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh thu nhập trong 12 tháng tính theo năm dương lịch và thu nhập bình quân tháng từ 8,34 triệu đồng trở xuống thì không phải khai thuế;
   • Nếu trong năm dương lịch có 12 tháng không có thu nhập và doanh thu bình quân tháng trên 8,34 triệu đồng thì cá nhân phải khai và nộp thuế của năm hiện tại, kể cả trường hợp cá nhân chọn khai theo năm và trước ngày 31 tháng 12 năm dương lịch tờ khai thuế năm tính thuế;
   • Trường hợp cá nhân chọn khai theo năm và nộp hồ sơ khai thuế sau ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế thì không phải nộp thuế nếu tổng thu nhập thực tế từ kinh doanh từ 100 triệu đồng trở xuống.
   • Nếu đã nộp thuế trong năm thì cuối năm, cá nhân xác định thu nhập trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống có trách nhiệm chứng minh và yêu cầu hoàn hoặc bù trừ số tiền đó quá hạn. Các thời hạn tiếp theo theo Luật quản lý thuế.
   • Lưu ý:

    • Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm liên tục thì bên cho thuê kê khai, nộp thuế một lần cho toàn bộ số thu nhập trả trước. Số thuế phải nộp một lần là tổng số thuế phải nộp của từng năm dương lịch theo quy định.
    • Trường hợp thu nhập chịu thuế, kỳ nộp, thời gian thuê nhà thay đổi do thay đổi nội dung hợp đồng thuê nhà thì cá nhân thực hiện điều chỉnh, kê khai bổ sung theo quy định của Luật cho thuê nhà. quản lý tài sản. Thuế thay đổi trong các kỳ tính thuế.
    • Kỳ báo cáo thuế thuê

     Trường hợp cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế

     • Báo cáo thuế mỗi kỳ thanh toán (mỗi kỳ thanh toán được xác định dựa trên thời điểm hợp đồng thuê bắt đầu cho mỗi kỳ thanh toán);
     • Tờ khai thuế theo năm dương lịch.
     • Nếu doanh nghiệp khai thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp nộp thuế thay cho bên cho thuê

      • Tổ chức, cá nhân kê khai nộp thuế thay đối với hợp đồng cho thuê tài sản mà bên thuê tài sản là người nộp thuế.
      • Tổ chức khai thuế tháng, quý theo quy định của pháp luật quản lý thuế, hoặc phát sinh của từng kỳ tính thuế, năm dương lịch.
      • Cách tính thuế GTGT phải nộp

       Số thuế phải nộp = Thu nhập chịu thuế GTGT * Thuế suất thuế GTGT

       Số thuế phải nộp = thu nhập chịu thuế * thuế suất thu nhập

       Ở đâu:

       Thu nhập chịu thuế GTGT và thu nhập chịu thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh là tất cả các khoản thu nhập tính thuế từ hoạt động bán hàng, gia công, tính tiền (thuộc trường hợp chịu thuế). Giao dịch hàng hóa, dịch vụ bao gồm các khoản tiền thưởng, trợ giá, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ thu, phụ thu theo quy định; các khoản bồi thường thiệt hại do thanh lý và các khoản bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế); các khoản thu nhập khác mà hộ, cá nhân kinh doanh được hưởng, kể cả đã hoặc chưa nhận được tiền.

       Mức thuế suất thuế GTGT và thuế suất thuế TNCN tham khảo tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/tt-btc, cụ thể như sau:

       – Tiền thuê nhà bao gồm:

       + Cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, trừ dịch vụ lưu trú;

       + Vận chuyển tự túc, cho thuê máy móc, thiết bị;

       + Cho thuê các bất động sản không sử dụng dịch vụ khác;

       Vì vậy,

       Số thuế phải nộp = Thu nhập chịu thuế GTGT × 5%

       Số tiền chịu thuế = doanh thu tính thuế × 5%

       Cách tính lệ phí môn bài phải nộp

       • Thu nhập làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân hoạt động cho thuê tài sản là thu nhập chịu thuế của hợp đồng cho thuê tài sản tính thuế trong năm.
       • Nếu một cá nhân có nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm, doanh thu được sử dụng làm cơ sở để xác định tỷ lệ giấy phép cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản. tài sản cho năm tính thuế.
       • Trường hợp cá nhân cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì doanh thu làm căn cứ xác định mức tính tiền cấp phép cho từng địa điểm là doanh thu gộp từ các hợp đồng cho thuê tài sản tại các địa điểm khác. Các địa điểm trong năm tính thuế, bao gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng thuê.
       • Cá nhân, tập thể lần đầu hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên hoạt động sản xuất kinh doanh.
       • Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thêm các dịch vụ của đại lý thuế Yuean như thủ tục kê khai thuế, đăng ký thuế, soạn thảo hợp đồng lao động và các dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. liên hệ chúng tôi!

Related Posts