Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết nhất

Cách viết hồ sơ đấu giá đất

Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trong một số trường hợp đặc biệt. Cá nhân, tập thể, gia đình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để được tham gia đấu giá. Dưới đây là mẫu đơn và hướng dẫn chi tiết.

Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai 2013

1. Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm những gì?

Đấu giá quyền sử dụng đất là phương thức có hai “người” trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật đấu giá và theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá. “Luật tài sản” và “Luật đất đai” Là hình thức “bán” và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

+ Sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng;

+ đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất phi nông nghiệp;

+ Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích công ích như sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

+ Giao nhà ở đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Cho thuê đất để giao đất, giảm thuế sử dụng đất, giảm tiền thuê đất.

Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là văn bản của cá nhân, tập thể, gia đình gửi đến cơ quan có thẩm quyền để bày tỏ nguyện vọng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vô cùng quan trọng, bởi cuộc đấu giá có sự tham gia của nhiều “người” nên việc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá sẽ giúp cơ quan xác nhận số lượng người tham gia đấu giá với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời là cơ sở cho mọi hoạt động chuẩn bị tiếp theo của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3.Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất?

3.1. Cho cá nhân.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Kính gửi:Trung tâm dịch vụ đấu giá bất động sản tỉnh…

Đấu giá tài sản đã đăng ký:  …

Năm sinh:…

Số CMND: ……….Ngày cấp: ….Nơi cấp: …

Hộ khẩu thường trú:……

Điện thoại: …

Sau khi kiểm tra tài sản, xem xét hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý với Quy chế bán đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày……………………………………………… ………………………………… ……………………………..

Phí đặt chỗ: …..vnđ/01 hồ sơ đăng ký (bằng chữ:…….)

Tiền mua hồ sơ mời thầu: ……….đồng Việt Nam (tức là: ……….)

Tôi xin hứa:

– Không đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm đã quảng cáo, chấp nhận tình trạng của tài sản và không đưa ra khiếu nại đối với tài sản;

– Thanh toán đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định; chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền; nộp các khoản thuế, phí, hoa hồng và các khoản thu khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật. các quy định hiện hành của nhà nước;

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đấu giá tài sản chuyên ngành.

……., ngày………….tháng…………

Người đăng ký

3.2. cho gia đình.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Kính gửi:Trung tâm dịch vụ đấu giá bất động sản tỉnh…

Đấu giá tài sản đã đăng ký:  …

Năm sinh:……

Số CMND: ………..Ngày cấp: ………….Nơi cấp: ………….

Thường trú:…….

Điện thoại: …

Người đứng tên mua tài sản đấu giá: ………. Quan hệ: …

Năm sinh: …

Số CMND:…… Ngày cấp: ………. Nơi cấp:……..

Hộ khẩu thường trú: ………

Sau khi kiểm tra tài sản, xem xét hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý với nội dung Quy chế đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh ban hành…, người đăng ký tham gia đấu giá tài sản là…. Thời điểm đấu giá là ……………….

Tiền ứng trước: … đồng/01 hồ sơ đăng ký (chữ: …………..)

Tiền mua hồ sơ mời thầu:  …. vnd (hay nói cách khác: ………)

Tôi xin hứa:

– Không đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm đã quảng cáo, chấp nhận tình trạng của tài sản và không đưa ra khiếu nại đối với tài sản;

– Thanh toán đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định; chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền; nộp các khoản thuế, phí, hoa hồng và các khoản thu khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật. các quy định hiện hành của nhà nước;

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đấu giá tài sản chuyên ngành.

….ngày………….tháng….năm…

Người đăng ký

3.3. cho tổ chức.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Kính gửi:Trung tâm dịch vụ đấu giá bất động sản tỉnh…

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: …

Số đăng ký: …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Tên người đại diện: …

Vị trí: …

id:………….Ngày phát hành:…….Địa điểm phát hành:………….

Sau khi xem nhà đất, kiểm tra hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý với nội dung “Quy chế đấu giá tài sản” do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh ban hành ngày… Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày… vào ngày….

Phí đặt chỗ: ………….đồng/01 Văn bản đăng ký (bằng chữ:…………..)

Tiền mua hồ sơ mời thầu:  …. vnd (hay nói cách khác: ………)

Tôi xin hứa:

– Không đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm đã quảng cáo, chấp nhận tình trạng của tài sản và không đưa ra khiếu nại đối với tài sản;

– Thanh toán đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định; chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền; nộp các khoản thuế, phí, hoa hồng và các khoản thu khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật. các quy định hiện hành của nhà nước;

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đấu giá tài sản chuyên ngành.

……., ngày………….tháng…………

Người đăng ký

4.4. Đối với đồng sở hữu.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Kính gửi:Trung tâm dịch vụ đấu giá bất động sản tỉnh…

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:  …. Năm sinh:…………..

Số CMND:……………..Ngày cấp:……..Nơi cấp:……..

Thường trú:…….

Vợ là: ………………Sinh năm: …………..

Số CMND: …………..Ngày cấp: …………..Nơi cấp: …….

Hộ khẩu thường trú:……

Tên người mua được tài sản đấu giá: …………..Năm sinh: …

Số CMND:…….Ngày cấp:………………..Nơi cấp:…….

Hộ khẩu thường trú: ……….

Vợ là: …………..Sinh năm:  …

Số CMND: …………………. Ngày phát hành:…………….. Địa điểm phát hành:………

Hộ khẩu thường trú: ………

Sau khi xem tài sản, kiểm tra hồ sơ, đọc kỹ điều lệ hội đồng và đồng ý với nội dung Quy chế bán đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh ban hành ngày … tháng, tôi sẵn sàng đăng ký tham gia tham gia đấu giá tài sản với tư cách là ………………. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày… vào ngày….

Phí đặt chỗ: ………….đồng/01 Văn bản đăng ký (bằng chữ:…………..)

Tiền mua hồ sơ mời thầu:  …. vnd (hay nói cách khác: ………)

Tôi xin hứa:

– Thông tin và người đồng ký tên không đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm đã quảng cáo, chấp nhận tình trạng của tài sản và không đưa ra khiếu nại đối với tài sản;

– Thanh toán đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định; chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền; nộp các khoản thuế, phí, hoa hồng và các khoản thu khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật. các quy định hiện hành của nhà nước;

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đấu giá tài sản chuyên ngành.

……., ngày………….tháng…………

Người đăng ký

4. Mô tả chi tiết mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất?

– Hướng dẫn chung:

+ Các thông tin cá nhân như giấy tờ tùy thân, ngày cấp, nơi cấp… đều được thể hiện trên CMND. Việc nhập hộ khẩu căn cứ vào sổ hộ khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

<3

– Hướng dẫn riêng:

+ Đối với nhóm: người đăng ký là đại diện nhóm điền đầy đủ tên nhóm và số ĐKKD theo giấy ĐKKD

+ đồng sở hữu: Người làm đơn là người đại diện, điền thông tin của các chủ sở hữu khác.

– Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau:

+ Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này;

+ Trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm điều kiện thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 58 của luật này.

– Điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất:

+ Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đất đã giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền thuộc sở hữu nhà nước;

+ Có chương trình đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước phê duyệt.

Related Posts