Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh thông dụng – LuatVietnam

Hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————-

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Số:……../hĐgvqsdĐ

…………, ngày……tháng……………….

Chúng tôi bao gồm:

Đối tác đầu tư (gọi tắt là Bên A):

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

Bên nhận tài trợ (sau đây gọi là Bên B):

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

Hai bên đồng ý góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo thỏa thuận sau:

Điều 1: Cấp quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của Bên A theo ………………………………………………………………………………………. …………

Thông tin chi tiết như sau:

– Số lô: …………………………………….. ………………………………. …………………

– Hình số trang: …………………………………….. ………………………………………………. ………………..

– Địa chỉ bưu kiện: ………………………………………….. ……………………………………………. …………………… . …………………….. ……

– Diện tích: ………………………….. m2 (tức là: …… ……………….. ………………………… . ….. )

– Hình thức sử dụng: …………………………………….. …… ….. ………………………………

+ Sử dụng riêng: ……………………………m2

+ Mục đích chung: …………………………………….. ……………. Mét vuông

– Mục đích sử dụng: …………………………………….. ………………………………………………………….. ……………………………………………. …………………..

– Thời hạn sử dụng: ………………………………………….. ….. …. …………………………………

– Sử dụng nguồn: …………………………………….. ……………………………………………… ………………………………………………………….. …………………………………

Hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

Điều 2: Đóng góp

Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là: …………………………. ……………… Đồng, (tức là: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Điều 3: Thời hạn góp

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất ghi tại Điều 1 của hợp đồng này là: ………………………… ………. kể từ ngày……/……./…….

Điều 4: Mục đích tài trợ

Mục đích của quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. . ….

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. . ….

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. . ….

Điều 5: Tiêu chuẩn đăng ký góp vốn và tính phí

1. Đăng ký việc góp vốn với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, người có trách nhiệm sẽ xử lý.

2. Bên A sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến quyền sử dụng đất theo hợp đồng này ……………………………………… …………………………………………….. …. ………………………………

Phần 6: Cách thức xử lý các tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ thương lượng và giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; .

Mục 7: Cam kết của các Bên

1. Giấy chứng nhận của Bên A:

1.1. Nhân thân, đất đai và các thông tin khác được đề cập trong hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất phù hợp với điều kiện đầu tư về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Khi ký hợp đồng này:

a) Không phản đối;

b) chưa bị tịch biên quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc ký kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định trong hợp đồng này.

2. Giấy chứng nhận của Bên B:

2.1. Những thông tin cá nhân nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã tìm hiểu kỹ về thửa đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;

2.3. Việc ký kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định trong hợp đồng này.

Thứ………:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. . ….

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. . ….

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. . ….

Bài viết…: Điều khoản cuối cùng

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích và hậu quả pháp lý khi giao kết hợp đồng này.

Bên A đại diện cho Bên B

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Related Posts