HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ – Thư viện pháp luật

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Hợp đồng mua bán căn hộ

Số lượng:……./hĐ

…………, ngày…………… tháng………………………………………………………………………………………… …

Hai khía cạnh của chúng tôi bao gồm:

Người bán nhà (sau đây gọi là người bán):

– Công ty: ……………………………………………………………………………………

– Ông (Bà) Thay mặt: ……………………………… ………… ……………………………… …………………………….. ……………….. ……… ……… Chức vụ: ……… ………………… ……………………………………………. …………

– Số cmnd (hộ chiếu):…………………………..Ngày cấp:…. ./…../…….,tồn tại……………………………. .….………………………………………………………………………………………………………………………….. .

-Địa chỉ: ……………………………….. ……………………….. ………………… .

– Điện thoại: ……………………… Fax: …………………………………………………………………………….. …………………………..

– Số tài khoản: …………………………………….. ……. Tại Ngân hàng:  …. ……………………………….. ………. ….

– Mã số thuế: ………………………………………….. ……………. ……………………………………………………………………………………… …………………p>

Người mua nhà (gọi tắt là người mua):

– Ông (Bà): …………………………………….. ………. …………………………………. ……………………………………………. . ……………………………………………. ………………….. ……………….

– Người đại diện (nếu Bên mua là tổ chức): …………………………….. …………. ……………………………… …………………………….. ……………….. . ……………………………………………. ….

– Số cmnd (hộ chiếu) số: ………………………….. ngày cấp:  … /. …/……,tồn tại………………………………. .. …………………

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………….. ……………………………………………. …………………… . …………………….. ……………………. …

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………….. …….. ……………………………………… …….

– Điện thoại: ……………………. Fax (nếu có): ……………………. ……………………………………………. ……… ………. .

– Số tài khoản (nếu có): …………………… Tại ngân hàng ……….. …………… ……………………………… …………….

– Mã số thuế (nếu có): ………………………………….. ………. …………………………………. ……….. …

Cả hai bên đồng ý ký vào hợp đồng này, có nội dung như sau:

Điều 1 Bên bán đồng ý bán và bên mua đồng ý mua nhà chung cư có các đặc điểm sau:

1. Đặc điểm căn hộ:

Số căn hộ: ………………………………………… ……………….. ……… Tầng (tầng có căn hộ): ………….. ………………… … …………………

Diện tích xây dựng căn hộ: ……………………………m2

Năm xây dựng (ghi năm hoàn thành xây dựng nhà chung cư): …………………………… … …

Căn hộ này thuộc tòa nhà chung cư ……… Đường (hoặc phố)…………… Quận (cộng đồng) …………………. . . . . . Huyện (quận, thị xã, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương) …………… Tỉnh (Thành phố) …………… ……………….. ……………….

(Nếu mua căn hộ hình thành trong tương lai, hai bên thống nhất lập bảng kê vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài căn hộ và đính kèm vào hợp đồng này).

2. Đặc điểm của khu đất xây dựng chung cư nêu tại đoạn 1 của bài viết này:

Lô đất số: …………………………… hoặc Cộng đồng số: ….. .hoặc Lô số: ………. ……….

Số trang ảnh: …………………………………….. ……………………………………………. ………………………….. …………..

Diện tích đất chung: ……………………………m2 (nếu nhà chung cư có phần đất chung diện tích bao gồm cả phần đất trong nhà thì ghi toàn bộ diện tích đất. Đất làm nhà chung cư, nếu không có đất làm nhà chung cư thì ghi diện tích đất xây dựng nhà chung cư).

Điều 2, giá căn hộ, phương thức và thời hạn thanh toán

1.Giá bán căn hộ: ……………………………………………. ……. …………………………………………. …………………………. ……….Đông

(Hàm ý: ………………………………… ………………………… ….

Giá chuyển nhượng đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng, phí bảo trì tài sản chung 2%, trong đó:

– Giá bán (bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất):………..đồng.

– Thuế GTGT: …………………………………………………….. …. ……………………………………………. ………………… …….. ………………… …..đồng.

– Chi phí bảo trì 2% (chi phí này trước thuế): ………..đồng. Số tiền này được chuyển vào một tài khoản riêng để bảo trì phần chung của chung cư.

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng VND thông qua các hình thức (thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)…………………………… ………………………………

3. Thời hạn thanh toán:

<3 này.

b) Trường hợp mua nhà ở trả chậm, trả dần thì thực hiện trả dần như sau:

– Trả góp lần 1: ………….đồng (tức là: …………..); thời hạn trả: ………………

– Trả góp lần 2: ………………………….. Đồng Việt Nam (tức là…. …… ……… ..); hết hạn trả lương……………………….. ……. ….

– Thanh toán cho đợt tiếp theo………………….Đồng Việt Nam (hay nói cách khác…… …… … ………); hết hạn lương……………………………. …… …. .

Bên bán nhà có trách nhiệm thông báo rõ ràng cho bên mua bằng văn bản (qua fax, bưu điện, v.v.) về số tiền đến hạn và ngày đến hạn trước khi thanh toán theo thỏa thuận tại khoản này. ngày nhận được thông báo này.

Điều 3. Chất lượng công trình nhà ở

Bên bán cam kết đảm bảo chất lượng công trình (căn hộ, bao gồm căn hộ nêu tại Điều 1 của hợp đồng này) theo đúng yêu cầu trong thiết kế công trình và sử dụng đúng vật liệu xây dựng căn hộ mà hai bên đã thống nhất.

Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Bên bán

1. Quyền của người bán:

a) Bên mua phải thanh toán đủ tiền mua theo hợp đồng;

b) yêu cầu bên mua nhận nhà theo đúng hợp đồng;

c) Bên mua có quyền ngừng hoặc yêu cầu đơn vị cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích công cộng khác nếu bên mua vi phạm Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư và nội quy nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. Về việc quản lý, sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này;

d) Các quyền khác do hai bên thoả thuận: ………………………………….. ………. …………………………………. …………………………………………………

2. Nghĩa vụ của người bán:

a) Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và hồ sơ dự án đã được phê duyệt đảm bảo cho người mua sau khi nhận bàn giao có thể sử dụng và sinh sống bình thường;

Về cấp điện, nước sinh hoạt (ghi rõ do chính quyền địa phương hay ban quản lý dự án cung cấp)……………………. ..  ……………………………………………………………………………………… ………… ……

b) thiết kế căn hộ và thiết kế tòa nhà tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng (không được thay đổi thiết kế căn hộ và thiết kế tòa nhà trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép);

p>

c) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà chung cư bảo đảm chất lượng, kiến ​​trúc kỹ thuật và mỹ quan theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

d) Giữ nhà đã bán khi chưa giao nhà cho người mua. Bảo hành Căn hộ, Tòa nhà chung cư theo Điều IX của Hợp đồng này;

d) Bàn giao căn hộ cho người mua đúng thời hạn, kèm theo sơ đồ mặt bằng căn hộ và thiết kế kỹ thuật có liên quan đến căn hộ.

e) Nộp thuế sử dụng đất và các loại phí liên quan đến mua bán nhà chung cư theo quy định của pháp luật;

g) Chịu trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư cho người mua và bàn giao cho người mua các giấy tờ liên quan đến nhà chung cư (trừ nhà chung cư). Bên mua tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận);

h) Chịu trách nhiệm tổ chức họp hội nghị nhà chung cư lần đầu, thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có nhà chung cư; thực hiện nhiệm vụ của Ban quản trị khi nhà chung cư chưa thành lập Ban quản trị;

h) /p>

i) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: ………………………………….. ………. …………………………………. ………………………….. …………………….. ……….

Điều 5 Quyền và nghĩa vụ của bên mua

1. Quyền của người mua:

a) Nhận và bàn giao nội tệ căn hộ cao cấp theo đúng thiết bị, vật tư trong danh mục vật liệu xây dựng mà hai bên đã thống nhất, cũng như các bản vẽ, tài liệu, trong thời hạn quy định tại Điều 8 của hợp đồng.

b) Bên bán phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bên mua tự nguyện giải quyết);

c) Sử dụng các dịch vụ hạ tầng do công ty dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua bên bán sau khi nhận bàn giao căn hộ;

d) Yêu cầu bên bán hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo nội dung dự án nhà chung cư đã được phê duyệt;

đ) Yêu cầu bên bán triệu tập hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có căn hộ;

e) Các quyền khác do hai bên thoả thuận: ………………………………. ……….. ……………………………………… …………………………….. ……………….. ….

2. Nghĩa vụ của người mua:

a) Thanh toán tiền mua căn hộ theo thỏa thuận tại khoản 2 của hợp đồng này;

b) Theo quy định tại Điều 6 của hợp đồng này, các loại thuế và phí mà bên mua phải nộp theo quy định của pháp luật;

c) Thanh toán các dịch vụ như điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc…

d) Thanh toán các khoản kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư (thẩm định, vệ sinh môi trường, bảo vệ, an ninh…) và các chi phí khác quy định tại Điều 11, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của hợp đồng này;

p >

đ) Tuân thủ Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này;

e) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư;

g) Sử dụng căn hộ vào mục đích để ở phù hợp theo Mục 1 của Luật Nhà ở;

h) Các nghĩa vụ khác đã thỏa thuận……………………………………….. ……………………………………………. ………………………….. …………………… …….. ..

Điều 6 Thuế và phí

Người mua và người bán tự thỏa thuận trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi mua bán căn hộ và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Điều 7 Chậm thanh toán, chậm bàn giao

Quy định cụ thể trách nhiệm chậm thanh toán của bên mua và trách nhiệm của bên bán trong việc giao nhà (chấm dứt hợp đồng; bồi thường thiệt hại; cách tính lãi, mức lãi suất; phương thức thực hiện tại thời điểm giao nhà). Vi phạm… .).

Điều 8. Giao nhận phòng

1.Bên bán có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho bên mua vào thời điểm đó (ghi cụ thể thời điểm bàn giao căn hộ):………………. ……. …..

2. Căn hộ phải cho phép sử dụng các thiết bị, vật liệu có trong danh mục vật liệu xây dựng mà hai bên đã thống nhất.

Điều 9. Bảo hành tại nhà

1.Bên bán có trách nhiệm bảo hành căn hộ theo quy định.

2. Người mua phải thông báo ngay cho người bán bằng văn bản về bất kỳ hư hỏng nào đối với căn hộ thuộc phạm vi bảo hành. Kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua … trong vòng ngày, bên bán có trách nhiệm bảo hành những hư hỏng theo quy định. Nếu bên bán không thực hiện bảo hành đúng thời hạn và gây thiệt hại cho bên mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

3. Hư hỏng căn hộ do thiên tai, phá hoại hoặc do lỗi của người sử dụng sẽ không được bảo hành.

4.Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật bảo hành nhà ở, những hư hỏng do người mua chịu trách nhiệm sửa chữa.

Điều 10 Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

1.Sau khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, bên mua có quyền chuyển nhượng, thế chấp, cho ở nhờ, tặng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

2. Nếu chưa nhận bàn giao căn hộ từ bên bán mà bên mua chuyển nhượng hợp đồng này cho bên thứ ba thì hai bên phải làm thủ tục theo quy định.

3. Trong hai trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này thì bên mua nhà, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được hưởng hợp đồng này, các quyền của bên mua nhà quy định trong hợp đồng này và phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Tòa nhà căn hộ kèm theo hợp đồng này.

Điều 11. Cam kết về sở hữu riêng, sở hữu chung và công trình kỹ thuật nhà chung cư

1.Bên mua được toàn quyền sở hữu đối với diện tích sàn căn hộ………………….m2. Bên mua có quyền sử dụng phần diện tích chung trong nhà chung cư như (1): ………………………… . ……………………………………………. ………………………….. …………………….. ………………….

2. Khu vực và hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu duy nhất của Bên bán (2): ………………………………… ………. …………………………………. …………………………….. ……………….. . ……………………………………………. . .

3. Các phần diện tích trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác (nếu có) (như văn phòng, siêu thị và các dịch vụ khác…) ………………… ……………….. …………………………… ……………………

4.Mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư là: ……………………………. ………….. ……….đồng/tháng.Mức trợ cấp này có thể được điều chỉnh nhưng phải tính toán hợp lý theo tình hình thực tế, được sự đồng ý của họp xây dựng nhà ở, đồng thời không được vượt quá quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xây dựng nhà ở về mức giá trần. Nhà chung cư (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác).

5. Giá sử dụng các dịch vụ cộng thêm (như bể bơi, xông hơi,.. chỉ tính khi có nhu cầu)…………… … ……………………………………………. ……………………..đồng/01 tháng hoặc đồng/01 lượt;

6.Các thỏa thuận khác (nếu có): ………………………………….. ………. …………………………………. …………………………….. ……………….. . ……………………………..

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

1.Hai bên đồng ý bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thỏa thuận về các điều kiện và thời hạn chấm dứt.

2. Bên mua nhà chậm thanh toán tiền mua nhà quá…… ngày (tháng) theo quy định tại Điều 2 và Điều 7 của hợp đồng này.

3. Bên bán chậm giao nhà quá … ngày (tháng) theo thời hạn quy định tại Điều 7 và Điều 8 của hợp đồng này.

4. Các thỏa thuận khác……………………………………….. …….. ……………………………………… …………………………….. ……………….. . ……………………………………..

Điều 13. Cam kết của hai bên

1- Bên bán cam kết căn nhà nêu tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của bên bán và không thuộc trường hợp cấm giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Người mua cam kết đã tìm hiểu và xem xét kỹ các thông tin liên quan đến ngôi nhà.

3. Việc hai bên ký kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hay lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi, bổ sung một phần nội dung của hợp đồng này thì hai bên ký kết riêng các phụ lục của hợp đồng, có hiệu lực pháp lý như hợp đồng này sau khi được hai bên ký kết. .

4. Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo và danh mục vật liệu xây dựng trong và ngoài nhà chung cư đính kèm là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.

5. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng này.

Điều 14 Các thỏa thuận khác

(Hợp đồng này phải tuân thủ pháp luật và không được vi phạm đạo đức xã hội)

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

Nếu có tranh chấp giữa hai bên về nội dung của hợp đồng này, hai bên nên thương lượng để giải quyết. Nếu các bên thương lượng không thành thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực của hợp đồng

1.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………………………………………………………………………………………

2. Hợp đồng này được lập thành… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ bản chính của…, bản chính của… lưu tại Chi cục thuế, bản chính của… lưu tại Chi cục Thuế. cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

(Nếu bên mua và bên bán là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể thỏa thuận ký thêm hợp đồng bằng tiếng Anh, hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị ngang nhau)../.

Người mua

(Ký rõ họ tên, nếu là đơn vị mua bán nhà thì đóng dấu)

Người bán

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu của doanh nghiệp bán nhà)

____________________

Lưu ý:

(1) Ghi rõ các nội dung sử dụng chung trong nhà chung cư theo quy định (như hành lang, lối đi công cộng, cầu thang bộ, chỗ để xe, thiết bị PCCC…); chỉ định các khu vực khác như phòng họp công cộng, công trình dịch vụ dùng chung của khu chung cư… …(Nếu có). (2) Ghi rõ phần diện tích (nếu có) của Nhà chung cư do Bên Bán sở hữu độc quyền. Trường hợp có thỏa thuận sử dụng tiền thu được từ phần kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu của bên bán vào việc quản lý vận hành nhà chung cư thì cũng phải ghi rõ.

Related Posts