CÔNG TY TNHH SONG TẠO – VinaBiz

Song tạo quận 7

(1) Điểm b Điều 63 Khoản 4 Nghị định số 43/2010/nĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và đăng ký doanh nghiệp nếu đăng ký không đúng với nội dung đăng ký thuế thì thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận thông báo. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu tại thời điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điều 47 Khoản 2 Điểm a Thông báo số 01/2013/tt-bkhĐt ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp do hành chính Đối với việc thay đổi số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử, website, địa chỉ, thông tin CMND, địa chỉ nhà điều hành, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi bộ phận, doanh nghiệp ra thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục ii-5 và gửi về trụ sở chính doanh nghiệp kèm theo thông báo này Cơ quan đăng ký công thương cấp tỉnh. Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người bán không phải trả phí.

(3) Thông tư số 01/2013/tt-bkhĐt ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Điều 47, Khoản 2, điểm b nêu rõ: Doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung Để thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục ii-5. Vị trí trụ sở công ty. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người bán không phải trả phí.

(4) Điều 23 Thông báo số 01/2013/tt-bkhĐt ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thuế nhưng không thay đổi ngành, nghề thông tin đăng ký thương mại, doanh nghiệp thực hiện theo Mẫu kèm theo quy định tại Phụ lục 2-6 của Thông báo ban hành để khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

(5) Đề nghị Doanh nghiệp mang thông báo “v/v rà soát, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkytinhdoanh khi đính kèm hoặc bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp .gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

(6) Bạn có thể truy cập https://hieudinh.dangkytinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkytinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm chi tiết và tải mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục ii-5;
  3. Phụ lục ii-6.

Related Posts