Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng

Bán hàng theo nhóm

Chủ yếu

Mục đích của phương pháp này là đánh giá toàn diện và chi tiết tình hình bán hàng của tập đoàn, sự biến động tăng giảm của dự án và xu hướng phát triển của nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Làm cơ sở hoạch định chiến lược đầu tư theo ngành nghề kinh doanh của công ty.

Do thời gian có hạn, công ty liên quan đến nhiều sản phẩm, chủng loại nên tôi chỉ đi sâu vào các mục chính sau:

Bảng 2: Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm sản phẩm, trong đó có sản phẩm chính.

Đơn vị: 1000 đồng

Chuẩn 2009 2010 So sánh tăng (giảm)

st tt(%) st tt(%) st tl(%) tt(%) 1 2=1/∑1 3 4=3/∑3 5=3-1 6=5/1*10 0 7 = Sơn 4-2 chống kiềm nội thất, chống quay spin 3.552.525 29.3 4.003.300 27.9 450.775 12.69-1.4 sơn rotasi chống thấm ngoại thất 2.958.375 2.958.375 -6,79 – 3.4 sơn manossa nội thất

Mịn trong 3.671.414 30,3 4.800.334 33,5 1.128.920 28,35 3,2

Tổng doanh thu 12.118.664 100 14.345.478 100 2.226, 815 18.38 0

Ở đâu: Khuôn mặt

Dòng chính 7.628.50362,947.732.213 53,9103.710 1.36 – 9.04

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Đông)

Qua phân tích trên ta thấy nhìn chung doanh thu bán hàng của công ty năm 2010 tăng 2.226.815 (đồng) so với năm 2009, tăng 18,38% do trong ngành nghề kinh doanh của công ty. Công ty có 4 nhóm hàng có doanh thu tăng so với năm 2009, đó là:

Doanh số bán sản phẩm sơn rotasi chống kiềm, chống nấm mốc trong nhà tăng 450.775 (đồng), tức tăng 12,69%.

Doanh số bán sản phẩm sơn rotasi chống thấm ngoài trời tăng 778.550 (đồng) tương ứng tăng 26,32%.

Doanh thu của sản phẩm sơn Manossa bóng cao giảm 131.430 (đồng), tương ứng giảm 6,79%.

Doanh thu của sản phẩm sơn Manossa nội thất cao cấp tăng 1.128.920 (VNĐ) hay 28,35%. Vì vậy, doanh thu bán hàng năm 2010 tăng chủ yếu do sản lượng bán sản phẩm sơn tường nội thất cao cấp của Manossa tăng. Trong năm 2011 công ty cần có những biện pháp để phát huy lợi thế của nhóm hàng này và tăng doanh thu cho công ty.

Dưới góc độ doanh thu bán hàng, ta nhận thấy trong năm 2010, doanh số bán sản phẩm sơn tường nội thất Manossa chiếm tỷ trọng lớn nhất so với năm 2009, tăng 3,2%. Sản phẩm sơn chống thấm ngoài trời chiếm doanh thu lớn thứ hai, tăng 1,6%. Tỷ trọng bán ra của hai nhóm hàng còn lại là sơn chống kiềm, chống nấm mốc rotasi và sơn Manossa độ bóng cao cũng giảm lần lượt 1,4% và 3,4%. Năm 2010 so với năm 2009, tỷ trọng doanh thu sản phẩm chính cũng giảm 9,04%.

Từ số liệu trên ta thấy doanh thu của công ty tăng chủ yếu là do doanh số bán sơn Manossa cao cấp trong nhà và sơn chống thấm Rotaxi ngoài trời tăng. Còn lại các nhóm hàng khác và sản phẩm chủ yếu làm giảm doanh thu chung của công ty. Nguyên nhân là do từ năm 2008, chịu ảnh hưởng của lạm phát, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, tỷ lệ lạm phát tăng 23,3%, thu nhập của người tiêu dùng giảm sút. Vì vậy, trong thời gian tới công ty cần có những biện pháp kịp thời để gia tăng doanh thu của nhóm hàng này như tăng cường tiếp xúc khách hàng để mở rộng thị phần bán lẻ, ưu tiên bán chậm và thanh toán dài hạn cho những khách hàng lớn… mối quan hệ

Mối quan hệ giữa các cá nhân cũng nâng cao danh tiếng của công ty. Ngoài ra, nhóm sản phẩm sơn manossa mịn nội thất và sơn rotaxi chống thấm ngoài trời cần mở rộng thị trường tiêu thụ, bởi năm 2010, mức tiêu thụ nhóm hàng này lớn nhất.

Related Posts