Thông tư hướng dẫn về định giá và thành lập hội đồng định giá tài sản

Hướng dẫn định giá tài sản

Đề xuất về định giá và thành lập Hội đồng thẩm định

Ngày 17/04/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2020/tt-btc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/nĐ-cp của Chính phủ quy định chi tiết thành lập và hoạt động của Hội đồng thẩm định giá của Hội đồng thẩm định tài sản.

Do đó, các loại tài sản được định giá như sau:

– Đối với vụ án có nhiều tài sản khác nhau thì có quyền tiến hành tố tụng trước khi gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản đến Hội đồng thẩm định vụ án cấp Bộ theo quy định tại Điều 1 Khoản 1 Nghị định-Luật 97/2019/nĐ -cp Cơ quan có trách nhiệm rà soát, phân loại tài sản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập hội đồng thẩm định theo chức năng quản lý ngành của nhà nước. , chỉ định trường.

– Tài sản có thể phân loại được giá trị riêng cho từng nhóm tài sản là những tài sản độc lập về vật chất, có chức năng sử dụng, không phụ thuộc lẫn nhau về giá trị và chức năng sử dụng, không thay đổi về giá trị sau quá trình sử dụng.

Về việc thành lập Ủy ban định giá,Thông báo quy định:

1.Việc thành lập hội đồng thẩm định phải được tiến hành đúng thời gian quy định, không làm ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài sản theo yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần lựa chọn người tham gia làm thành viên hội đồng căn cứ yêu cầu thành lập hội đồng thẩm định có văn bản kịp thời lựa chọn nhân sự tham gia hội đồng thẩm định đảm bảo tiến độ. và thời hạn chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định của hội đồng thẩm định và xin chịu trách nhiệm.

2. Trách nhiệm chính trong việc thành lập hội đồng thẩm định với đại diện là các bộ, cơ quan ngang bộ quy định tại Điều 1, khoản 2 Nghị định số 97/2019/nĐ-cp là trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ tương ứng . Thành lập hội đồng thẩm định, có văn bản gửi Bộ, Ủy ban hoặc cơ quan ngang bộ có liên quan và nêu rõ thời hạn cử người. Trường hợp hết thời hạn xét chọn ứng viên quy định tại văn bản mà chưa nhận được hồ sơ xét chọn của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan thì bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm bổ nhiệm nhân sự thành lập Hội đồng xác định giá trị. quyền ra quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đối với quyết định thành lập hội đồng định giá, về nguyên tắc, tên các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và tên của các cá nhân đại diện cụ thể được thực hiện căn cứ vào văn bản cử nhân sự của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan sau khi có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, có trách nhiệm hoàn thiện việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng đảm bảo thời gian cần thiết để thẩm định tài sản không bị ảnh hưởng. Văn bản cử nhân sự của bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan được coi là một phần của quyết định thành lập hội đồng thẩm định.

3. Căn cứ tình hình tiếp nhận yêu cầu thẩm định tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thường xuyên tiếp nhận yêu cầu thẩm định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức, triển khai hoạt động thẩm định. Đơn giản hóa thủ tục thành lập các hội đồng thẩm định. Việc thành lập thường trực hội đồng thẩm định cấp huyện, cấp tỉnh được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

A. Cơ quan sự nghiệp tài chính cùng cấp trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh quyết định thành lập hội đồng thẩm định thường xuyên; các thành viên hội đồng thẩm định quy định tại Điều 8, Điều 7 Khoản 1 và Khoản 2 của Nghị định-Luật Số 30/2018/nĐ-cp.

Căn cứ tình hình thực tế và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn ở địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định thường trực gồm Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các ủy viên chính thức hoặc được chỉ định. theo nguyên tắc dự kiến ​​về số lượng, thành phần các cơ quan chuyên môn có liên quan, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng thẩm định quyết định bằng văn bản danh sách cụ thể các thành viên còn lại của hội đồng thẩm định tùy theo tình hình cụ thể. Ủy quyền phải được thực hiện rõ ràng trong các quyết định thành viên. Thành lập hội đồng thẩm định thường kỳ, chủ tịch hội đồng thẩm định phải thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo quy định và chịu trách nhiệm về danh sách thành viên hội đồng thẩm định cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Trong quá trình thẩm định, nếu chủ tịch hội đồng thẩm định có thay đổi nhân sự (nghỉ hưu theo chế độ, luân chuyển hội đồng quản trị) thì phải kịp thời báo cáo UBND để quyết định điều chỉnh và bổ sung giám đốc. công việc…) để đảm bảo hoạt động liên tục của hội đồng thẩm định giá.

4. Việc lựa chọn danh sách thành viên hội đồng đối với từng trường hợp cụ thể phải phù hợp với yêu cầu định giá tài sản, không đưa vào điều kiện Điều 13 Lệnh số 30 không được tham gia định giá tài sản/2018 /nd-cp.

Ngoài ra, thông báo này cũng quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của hội đồng thẩm định, căn cứ thẩm định tài sản, chi phí thẩm định,…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 và thay thế Thông tư số 43/2018/tt-btc ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xin chào.

> Công ty luật Vương quốc Anh | dân sự | đất đai | cần cẩu | kinh doanh | đầu tư | sở hữu trí tuệ | lao động | quản lý | tội phạm | đại diện…

cong ly hang luat anh bang

Related Posts