Môi giới bất động sản (Real estate agent) là gì? Một số điều cần lưu ý

Môi giới bất đông sản tiếng anh là gì

Người môi giới

đại lý bất động sản – danh từ, được sử dụng trong tiếng Anh cho cụm từ đại lý bất động sản.

Pháp luật sở hữu trí tuệ điều chỉnh loại hình bất động sản được đưa vào kinh doanh, bao gồm:

– Nhà, công trình xây dựng hiện có của tổ chức, cá nhân;

– Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng là tài sản công đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng;

– Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại theo quy định của pháp luật về đất đai, cho phép giao dịch quyền sử dụng đất.

Như vậy có thể hiểu “môi giới bất động sản là đại lý trung gian để các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.” (theo Luật kinh doanh bất động sản 2013)

Một số cân nhắc dành cho đại lý bất động sản

Hoàn cảnh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Cá nhân có quyền độc lập kinh doanh môi giới bất động sản nhưng phải có giấy phép hành nghề môi giới bất động sản và phải đăng ký, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời là bên môi giới, đồng thời là bên thực hiện hợp đồng trong giao dịch bất động sản.

Giới thiệu về Realtor

-Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng.

– Đại diện theo ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Thông tin và hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê bất động sản.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Giới thiệu về Quyền

– Thực hiện các dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật;

– yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ, thông tin về bất động sản;

– Nhận thù lao, hoa hồng môi giới đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng;

– Được thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác để thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản. Bất động sản đã ký hợp đồng với khách hàng nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới;

– Các Quyền Khác Trong Hợp Đồng.

Giới thiệu về nghĩa vụ

– Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với khách hàng;

– cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do tôi đại diện và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;

– Hỗ trợ các bên đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;

– Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. (theo Đạo luật kinh doanh bất động sản 2014)

Related Posts